Efektivní plán udržitelné městské mobility

Ambicí plánu je stanovit směr budoucího rozvoje a fungování dopravy tak, aby se zlepšilo životní prostředí (hluk, znečištění vzduchu) a obyvatelé měst i okolí získali větší svobodu pohybu. Naším cílem je aktivní a cílevědomá dopravní politika.

Analyzujeme dopravní situaci
našeho regionu

Na základě analýzy vznikl strategický dokument, který objektivně stanovuje cíle pro lepší mobilitu občanů po Chomutově a Jirkově.
Na základě těchto cílů připravujeme provázaná opatření.

Hlavní cíle Plánu
udržitelné městské mobility

Cílem plánu je zajistit zlepšení kvality života formou opatření spočívajících ve změně nabídky dopravních možností. Ta umožní lepší přístup do práce i ke klíčovým destinacím za zvýšené bezpečnosti a účinnosti přepravy.

Zvýšit bezpečnost
dopravy

Zlepšit životní
prostředí

Posílit propojenost
měst CV – Jirkov

Zvýšit podíl MHD
a veřejné dopravy

Zvýšit účinnost
přepravy

Snížit podíl IAD
Individuální automobilové přepravy

Harmonogram prací Plánu mobility

 • 08/08/2018

  Vznik Plánu mobility

  podpis smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Chomutov a společností UDIMO s r.o. a vznik projektu „Plán udržitelné městské mobility měst Chomutova a Jirkova“

 • 08/08/2018

  Komunikační Strategie – Zahájení

  zahájení prací na Komunikační strategii

 • 31/08/2018

  Komunikační Strategie – Dokončení

  dokončení prací na Komunikační strategii, zahájení aktivity A

 • 31/08/2018

  Analytická Část – Zahájení

  zahájení prací na Analytické části

 • 28/02/2019

  Analytická Část – Aktualizace

  aktualizace Analytické části o další podklady a nové poznatky z průzkumů

 • 28/02/2019

  Návrhová Část – Zahájení

  zahájení prací na Návrhové části

 • 09/09/2019

  Analytická Část – Dokončení

  dokončení prací na Analytické části

 • 31/12/2019

  Návrhová Část – Dokončení

  dokončení prací na Návrhové části

 • 31/12/2019

  Komunikační Strategie – Zahájení

  zahájení Komunikační strategie a zahájení aktivity B, dokončení aktivity A

 • 20/02/2020

  Komunikační Strategie – Dokončení

  dokončení prací na Komunikační strategii a dokončení aktivity B

 • 20/02/2020

  Dokončení Plánu mobility

  finalizace projektu „Plán udržitelné městské mobility měst Chomutova a Jirkova“ a zahájení následných aktivit spojených jeho dokončením

Na zpracování
projektu se podílí

ZADAVATEL
Statutární město Chomutov

ZPRACOVATEL
UDIMO, spol. s r.o.

ŘÍDÍCÍ VÝBOR
Členy řídícího výboru jsou zástupci zadavatele, tedy statutárního města Chomutov, kteří mají v kompetenci řídit tento projekt ze strany města.

PRACOVNÍ SKUPINY
Pracovní skupiny jsou tvořeny z řad zástupců objednatele, zpracovatele a odborníků na danou oblast věnující se všem konkrétním dílčím tématům v rámci SUMP.

VEŘEJNOST

PODNIKATELSKÝ SEKTOR

VEŘEJNÝ A NEZISKOVÝ SEKTOR

Město Jirkov

Městské gymnázium a Základní škola Jirkov

Plán udržitelné městské mobility je předmětem projektu „Chytrý Chomutov“, který je financovaný z Operačního programu Zaměstnanost. Chytrý Chomutov – strategické řízení rozvoje dopravy, technické infrastruktury, energetiky, informačních a komunikačních technologií

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007453

Statutární město
Chomutov

 © 2019 Plán udržitelné městské mobility měst Chomutova a Jirkova – Dopravní strategie

V případě jakýchkoliv podnětů, postřehů, nebo návrhů, neváhejte nám je sdělit a využijte možnost komentáře na této stránce, popřípadě nás prosím kontaktujte na e-mailu:

it@chomutov.cz